KRONIKA PROSTOVOLJNEGA
GASILSKEGA DRUTVA DVORJANE
1925-2005

Gasilsko drutvo je bilo ustanovljeno 11. oktobra 1925. v oli pri cerkvi Sveti Martin pod Vurbergom.Na ustanovnem ob?nem zboru je bilo prisotno15 ?lanov, ki so izvolili prvi odbor.

Takoj leta 1926 so pri?eli graditi gasilski dom, tega leta so kupili od GD Fram brizgalno Optimus na vprenem vozu, letnik 1886. Maja 1928 so dom dogradili in nabavili nekaj nujne opreme. V mesecu juliju so priredili veselico ob Jakobovem, ki je bilo takrat veliko egnanje. Danes poskuamo drati tradicijo julijske veselice, ki jo poznamo kot Praznik mornarice z tekmovanjem ?olnov.
1929 se nabavijo v Ljubljani prve ?elade, delovne pasove izdela sedlar Joe Lender, uniforme pa kroja? Miha Koser, oba doma?ina. V letu 1931 je zgrajen leseni most v Dupleku, gasilci pa sodelujejo pri otvoritvi. Sve?ana predaja prve brizgalne Pfeifer in razvitje praporja izdelanega pri olskih sestrah v Slovenski Bistrici je bilo 12. junija 1938. Najve?ji poari Martinkih gasilcev pred vojno so bili na Vurbergu pri grofu Herbersteinu in sicer enkrat so zagoreli hlevi in enkrat grajska drvarnica. Med vojno pa 22.februarja 1945, ko so partizanska letala zbombardirala grad Vurberg. Kmalu po osvoboditvi je drutvo dobilo prvo vozilo znamke Chevrolet, ki so ga nali kot ostanek vojne ob cesti med Martinom in Duplekom. Mehanik Verhovek iz Maribora ga je usposobili in leta 1946 so ga sve?ano predali v uporabo. 16.6.1952 se udeleijo gasilskega praznika v Ra?ah in na poti domov v Orehovi vasi doivijo prometno nesre?o. Gasilski avtomobil se je prevrnil. Popolnoma uni?en avto je pokodoval est gasilcev, pokodbam pa podlee en gasilec. Nesre?a je bila taken ok za gasilce in kraj da se komaj po dveh letih pri?ne popravljati polomljeni gasilski avto. Konec maja 1955 se je spremenilo ime kraja Sv. Martin v Dvorjane. Spremeni se tudi ime gasilskega drutva. 18.septembra 1955 se praznuje 30. obletnica delovanja z sve?ano predajo preurejenega avtomobila in krstom motorne brizgalne Savica, ki so jo kupili ob izdatni podpori zavarovalnice. Leta 1961 so razvili novi prapor. 1964 leta so na gasilski dom zmontirali elektri?no sireno, ki pa je v tem letu najve?krat oznanjala, poplave.


V letu 1965 ob 40.obletnici predajo svojemu namenu avtocisterno znamke Pionir.V tem letu so nastopile stoletne vode. Nai kraji so bili trikrat ogroeni in veliko objektov in povrin je bilo poplavljenih. Gasilci so na poplavah opravili preko tri tiso? delovnih ur, ter preko osemsto ur pri deurstvih ob Duplekem lesenem mostu. Po poplavah se pri?nejo prepiri okrog opreme in gasilskega doma do te mere da v letu 1969 odstopi celotno vodstvo. Na predlog delegata GZ Maribor se ustanovili tri?lansko komisijo za ureditev razmer. Ker tri?lanska komisija ne uredi razmer se po treh mesecih ustanovi nov upravni odbor. Nov upravni odbor na eni od svojih sej sklene, seveda z dovoljenjem KS, da pri?ne z gradnjo novega gasilskega doma. V letu 1970 je bil gasilski dom z eno garao in sejno sobo pod streho. Z pomo?jo GZ Maribor se od GD Sleme nabavi stari orodni avtomobil Pionir in mo?neja ?rpalka Rosenbauer od GD Studenci, ki pa je bila ravno tako kot stara Savica odsluena. Mlaji ?lan je raje popravil in obnovil Savico.
4.7.1973 je otvoritev novega mostu v Zgornjem Dupleku. Gasilci sodelujejo pri otvoritvi z veselico in sre?olovom. Finan?ni uspeh je znaal ?etrtino vrednosti novega gasilskega avtomobila.Z pomo?jo KS in krajanov leta 1973 nabavi novo, orodno vozilo, TAM 2001. Spomladi 1974 so za presene?enje med ?lani drutva poskrbeli predstavniki KS Duplek in OGZ Maribor. Brez vednosti, so drutvu kupili novo brizgalno Rosenbauer 8/8. Predali so jo na zanimiv na?in. Sproili so sireno in po prihodu ?lanov v dom so iz avtomobila izvlekli novo ?rpalko Vsi so bili zelo presene?eni in neizmerno veseli. 20. julija 1975 ob 50. obletnici, je bila otvoritev gasilskega doma. Po uspehih na operativnem in tekmovalnem podro?ju so pri?eli razmiljati o novem operativnem vozilu. 1980 leta je stekla akcija za nabavo avtocisterne. V januarju leta 1982 so dobili novo avtocisterno TAM 125 T 10 s pogonom na vsa 4 kolesa. Prvi? so priredili zabavno prireditev v stilu iger brez meja Gasilska no? z sre?anjem in tekmovanjem med krajani krajevnih skupnosti. Izkupi?ki od prireditev so se namenjali za nabavo opreme. V letu 1985 se je porodila zamisel o tekmovanju z gasilsko reevalnimi ?olni. Prvo tekmovanje se je izvedlo na urejenem poligonu pri Leniku, kjer se je pred tem odvijalo Jugoslovansko dravno prvenstvo v ribitvu. Tekmovanje je imelo velik odziv med gasilci in ob?ani. Lahko se pohvalimo da je to edino gasilsko tekmovanje, ki ima gledalce in navija?e. Prvo tekmovanje smo zaklju?ili z razglasitvijo rezultatov ob 60. obletnici delovanja drutva. V letu 1987 krstimo novo pridobitev orodno vozilo TAM 80T 3, ki ga nabavimo z pomo?jo Ob?inske gasilske zveze Maribor Pobreje in SIS a, ki prispeva 60% sredstev, ostalo dodajo Krajevne skupnosti in ob?ani, ki so nas tudi tokrat izdatno podprli. V letu 1988 pri?nemo sodelovati z Gasilci iz Avstrije in sicer iz Lebringa predvsem na podro?ju reevanja na vodi. V letu 1990 dokon?amo gasilski dom tako da, vgradimo centralno kurjavo z gradbenimi deli zaklju?imo v juniju 1991 z ureditvijo fasade, prav v ?asu deset dnevne vojne za Slovenijo.


V letu 1991 doivimo razpad Jugoslavije z agresijo JLA na Slovenijo. Gasilci smo po svojih mo?eh pomagali v vojni. Deurali smo za gaenje in reevanje ob gronjah armade, ob znakih za zra?ni preplah pa smo evakuirali vozila in tehniko na rezervne lokacije. Aktivno smo pomagali teritorialni obrambi, ki je bila nastanjena v dvoranah Dvorjane in na Vurberku. Zaradi junijskih dogodkov je bilo tekmovanje in Praznik mornarice prestavljeno na avgust. Kljub prepovedi so se tekmovanja udeleili prijatelji iz Lebringa, kar je bila svojevrstna podpora, za kar smo jim zelo hvaleni.
V letu1992 se je ponudila prilonost za zamenjavo vozil. V zameno za nao cisterno TAM 125, ki je la k gasilcem iz Ra?, smo dobili kombinirano vozilo TAM 170 T 14 z visokotla?no ?rpalko Rosenbauer R65, od Poklicne gasilske enote Maribor.

V tem letu smo pomagali pri prvi izvedbi Festivala z diatoni?no harmoniko in ve?glasnim petjem na ruevinah gradu Vurberk, posve?enega prvi obletnici osamosvojitvi Slovenije.
V letu 1995 razvijemo nov drutveni prapor, z zbranimi sredstvi in izdatno pomo?jo vseh v kraju pa e nabavimo novo vozilo za prevoz motva Ford Tranzit.
Republika uprava za za?ito in reevanje nam je namenila dotacijo, kot nagrado za desetletno delo pri organizaciji tekmovanj na Dravi, pa reevalni ?oln tipa Zodiak.

Vse te pridobitve smo ob sve?ani 70. obletnici drutva predali svojemu namenu.
Leto 1995 je postalo za nae drutvo prelomno. Drava nam je po svoji zamisli dolo?ila ob?ino. Mariborsko ob?ino je razdelila na tiri nove. Nove ob?inske meje so nam prinesle novi poarni rajon v Zgornjem Dupleku. Spremenila se je tudi organiziranost gasilske slube. Dobili smo ob?insko poveljstvo.Gasilsko poveljstvo Duplek sestavljata PGD Korena in PGD Dvorjane. Spremeni se na?in financiranja, saj so po novi zakonodaji lokalne skupnosti dolne same skrbeti za svojo poarno varnost. Ker sta v ob?ini le dve gasilski drutvi, ki imata v svojem sestavu operativne enote za obvezno javno gasilsko slubo, e dalje tesno sodelujemo zaradi pomo?i pri intervencijah z Poklicnimi gasilci Maribor in Gasilsko zvezo v Mariboru. V oktobru 1998 smo imeli zelo hude poplave. Reka Drava je narasla do take viine, da je prebila jez pri gramoznici in poplavila, danes zelo na gosto, poseljeni niinski del Spodnjega Dupleka. Na terenu smo pomagali z reevanjem premoenja in ?rpanjem vode neprekinjeno tiri dni. Na pomo? so nam prisko?ili poleg gasilcev iz celotne gasilske zveze Maribor, e gasilci iz Celja, Radgone, Murske Sobote, Ljutomera in Slovenske vojske. Opravili smo preko 8000 prostovoljnih delovnih ur.
V tem letu se prijavimo na javni razpis Ministerstva za obrambo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in dobimo 6,2 milijona za nakup 23 milijonov vrednega vozila. Nekaj sredstev smo imeli pripravljenih, tako da smo v roku treh mesecev nabavili podvozje in ga tudi pla?ali. Na ob?nem zboru februarja 1999 smo e imeli podvozje. Vozilo je bilo dokon?ano v roku pri podjetju Varkar v Mariboru. Leta 1999 nam je uspelo nabaviti novo moderno kombinirano vozilo MAN 10.224 Laec 4x4, pred uvedbo davka na dodano vrednost, kar pa vozila ni podrailo za davek, ki ga gasilci v novi dravi pla?ujemo. 22. juliju 2000, ob 75. obletnici drutva, smo novo vozilo MAN predali svojemu namenu.
V letu 2002 z lastnimi sredstvi nabavimo mo?neji motor za ?oln Jamaha 25.
Na Gasilski Zvezi Slovenije je vzpostavil centralni sistem evidenc Vulkan z podatkovno bazo o ?lanstvu, opremi, vozilih in domovih, zato smo leta 2003 preli na auriranje podatkov preko Interneta.
V tem letu smo s pomo?jo Ob?ine Duplek in lastnimi sredstvi obnovili streho gasilskega doma s kovinsko kritino, ki bi morala zdrati kar nekaj ?asa.
V letu 2003 smo s pomo?jo Ob?ine Duplek od sosede odkupili parcelo na kateri elimo uredili poligon za vaje in prireditve.
Poligon smo tudi z pomo?jo ob?ine in predvsem starejih ?lanov uredili in 16.7.2005 ob praznovanju 80. letnice sve?ano predali svojemu namenu.
V letu 2006 smo pred tekmovanjem ?olnov nabavili dve novi ranci. Izdelal jih je Franc Duh iz Male?nika. V letu 2007 smo iz lastnih sredstev nabavili elektroagregat s pomo?jo ob?ine in nekaterih sponzorjev pa novo vozilo za prevoz motva Renault Trafic. Predelavo v GVM 1 je opravil Avtocenter unkovi? iz Miklava. Dvanajst let stari Ford transit za prevoz motva, s kateri ni mono, po zakonu, prevaati mladine, pa se podari gasilcem v Kraljevo.

Zbral in pripravil: Janko Drozg

 
Trenutne intervencije
logo_facebook
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information